9 Mayıs 2021 Pazar  

MENÜ

 

ÜYE GİRİŞİ
Kullanıcı:
Şifre:
 
Şifremi unuttum


 

 OSTEOPATLAR DERNEĞİ , TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı  : Osteopatlar Derneği’ dir.

Derneğin Merkezi  : Derneğin merkezi İstanbul il sınırları içindedir.
                                   Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Amaçları  :

1 – Osteopati mesleğini Türkiye’ye tanıtmak.
2 – Osteopatinin ülkemizde ilerlemesini sağlamak.
3 – Osteopatinin uluslar arası düzeyde tutulmasını sağlamak amacı ile bilimsel çalışmaları teşvik etmek, bilgi alış-verişinin sürekli ve güncel olabilmesi için bilimsel toplantılar, sempozyumlar ve kongreler düzenlemek.
4 – Üyeler arasındaki mesleki çalışmaları teşvik etmek, bunları bilim ve hukuk yönünden desteklemek ve osteopatların haklarını savunmak.
6 – Türkiye’de  Osteopati eğitimini uluslar arası standartlar düzeyinde tutmak ve mezunların örnek bir insan, iyi bir osteopat ve eğitimci olabilmeleri için uygun ortamı yaratmak.
7 – Türkiye’deki  osteopatlar, fizyoterapistler ve hekimler arasındaki sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla birtakım organizasyonlar düzenlemek.
8 – Osteopatlar Derneği Türkiye Fizyoterapistler Derneği ile koordineli çalışmayı amaçlar.
9 – BOA kriterlerine uygun çalışan gruplarla iletişim kurmak, ortak sosyal ve bilimsel organizasyonlar düzenlemek.
10 – Dernek olarak ülkemizdeki Osteopati eğitimi, sınavı, eğitmenlik ve mesleki etik kriterlerini belirlemek, denetlemek ve böylece Osteopatların mesleki standartlarını korumak ve geliştirmek.

Derneğin Çalışmaları
Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda faaliyet göstermek.

Derneğin Faaliyet Alanları
Dernek Osteopati  alanında faaliyet gösterir.

 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden , mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan  BOA kriterlerine uygun olarak eğitimini tamamlamış her Osteopat ile Osteopati eğitimine devam etmekte olan kişiler asil üye, Fizyoterapist ve Hekimler fahri üye olma hakkına sahiptir.  Ancak, yabancılar da üye olma hakkına sahiptir.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu ve özgeçmişi, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlaryönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilirler. Bu üyeler yönetim kurulu toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Onursal üyeler isterlerse aidat verebilirler.
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

Üyelikten Çıkma  :
Her üye yazılı olarak bildirmek şartıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma  :
Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;
A ) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak.
B ) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak.
C ) Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını iki yıl üst üste ödememek.
D ) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
E ) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.
F ) Ahlaki veya kanuni olarak meslek ile ilgili bir kusuru olmak.
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar üye kayıt defterinden silinir.
Dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

Dernek Organları  :
Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
1 – Genel Kurul
2 – Yönetim Kurulu
3 – Denetim Kurulu

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup ; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Genel kurul ;
1 – Bu tüzükte belli edilen zamanlarda olağan,
2 – Yönetim veya Denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul 2 yılda bir yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
 
Çağrı Usulü  :
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat, ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de bildirilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeri  :

Genel kurul toplantıları dernek merkezinde yapılır.

 

 

Toplantı Yeter Sayısı  :

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Toplantı Usulü  :

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmişm kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yatar sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun (anlamını bulamadım) listesindeki isimlerin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenilen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık oylama ile yapılır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1 – Dernek organlarının seçilmesi,
2 – Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3 – Yönetim ve denetim kurulu raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4 – Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5 – Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6 – Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
7 – Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
8 – Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
9 – Derneğin fesih edilmesi,
10 – Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
11 – Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 

 

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri  :
Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu, seçimdem sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler.
Yönetim kurulu, tüm üyelere haber verilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağırabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplantı yapılır. Kararlar, toplantıya katılan üye sayısının çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri  :
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1 – Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
2 – Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3 – Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
4 – Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine ipotek veya aynı haklar tesis ettirmek,
5 – Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
6 – Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
7 – Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu  ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,
toplandığında genel kurula sunmak,
8 – Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
9 – Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
10 – Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak
11 – Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri  :
Denetim kurulu ; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları
Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1 – Üye aidatı  : Üyelerden giriş ödentisi olarak 50 TL, yıllık olarak ta 40 TL aidat alınır. Bu miktarları arttırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
2 – Gerçek ve tüzel kişilerin kendi istekleriyle derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
3 – Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, konser ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
4 – Derneğin malvarlığından elde edilen gelirler.
5 – Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
6 – Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
7 – Diğer gelirler.

Kayıt Usulü  :
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen usül ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler  :
Dernekte aşağıda yazılı defterler tutulur.
A ) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak hesaplar aşağıdaki gibidir :
1 – Karar Defteri  : Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2 – Üye Kayıt Defteri  : Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3 – Evrak Kayıt Defteri  : Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta ile gelen ve giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4 – Demirbaş Defteri  : Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5 – İşletme Hesabı Defteri  : Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6 – Alındı Belgesi Kayıt Defteri  : Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

B ) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir ;
1 – (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6. alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2 – Yrvmiyr Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri  : Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki  :
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin , kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda , her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi  :
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında ( 31 Aralık ) ( Dernekler Yönetmeliği EK – 16 ‘da belirtilen) “ İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında ( 31 Aralık), Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği ( Dernekler Yönetmeliği EK – 25’te belirtilen ) “ Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi “ doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısının yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi  :
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetimi yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usülleri  :
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarakta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştireleceği  :
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının  iki katından daha az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihen itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Türkiye Osteopati Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakta görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterili ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından urumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği  :
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1  :
İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.
Geçici yönetim kurulu üyelerinin ;

Adı ve Soyadı                              :        Görev ve Ünvanı                     :  

      

 

 

 

evden eve nakliyat

Tasarm | evoNET